Prečo by sme mali za smeti platiť viac, keď nemusíme?

Autor: Zdravý Liptov | 13.4.2016 o 10:16 | Karma článku: 3,03 | Prečítané:  705x

Jednoduchá a zrozumiteľná analýza, ktorú môžete použiť vo všetkých mestách na to, aby ľudia nemuseli načrieť hlbšie do svojich peňaženiek. Strážte si Vaše peniaze!

ANALÝZA  MIESTNÝCH DANÍ  A  POPLATKOV

pripravená pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 14.04.2016

STANOVISKO

1)

Materiál „Analýza miestnych daní a poplatkov“ nebol prerokovaný v Komisii životného prostredia  a zdravia pri MsZ Liptovský Mikuláš a predpokladám, že ani  v ďalších komisiách, pričom sa významným spôsobom dotýka odpadového hospodárstva, čo pokladám za účelové porušovanie zásad demokratickej a transparentnej prípravy akýchkoľvek  materiálov (analýz, stanovísk, VZN ...) na úrovni obecnej samosprávy.   

2)

Materiál obsahuje východiská, ktoré, podľa môjho osobného názoru, východiskami nie sú. Ide o náhodný súbor tabuliek, grafov, účelovej argumentácie  ...    

Z hľadiska obsahového aj rozpočtového musí každá analýza vychádzať z nastavených cieľov pre príslušnú oblasť a z aktivít či nástrojov pomocou ktorých sa predmetný cieľ  dosiahne. Cieľ a jednotlivé aktivity a nástroje musia byť kvantifikovateľné a verifikovateľné.  Cieľ musí akceptovať platné legislatívne východiská na národnej úrovni a strategické dokumenty vypracované na miestnej úrovni. Až na základe týchto východísk je možné zostavovať rozpočet z pohľadu predpokladaných príjmov a výdavkov.        

Materiál pritom neobsahuje žiadne ciele, aktivity a nástroje odpadového hospodárstva v meste Liptovský Mikuláš, ktoré by reflektovali strategické dokumenty odpadového hospodárstva na miestnej či celoštátnej úrovni, napr.: 

  • Zákon o odpadoch:

-  v kontexte záväznej hierarchie odpadového hospodárstva v SR ( § 6 ods. 1 zákona o odpadoch),

- v kontexte § 28 – vznik organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV),  ktoré budú na základe individuálnych zmlúv s obcami (mestami) refundovať všetky náklady triedeného zberu odpadov. Mesto Liptovský Mikuláš bolo povinné zmluvu o budúcej zmluve podpísať  s príslušnou OZV  do 31.03.2016 (poznámka: k 12.04.2016 nebola takáto zmluva predložená na rokovanie Komisie životného prostredia a zdravia pri MsZ Liptovský Mikuláš, čiže odbornej a laickej verejnosti nie sú známe zmluvne dohodnuté podmienky spolupráce s príslušnou OZV),

-   v kontexte vyhlášky k zákonu o odpadoch (príloha č. 10), ktorou boli zavedené tzv. štandardy  triedeného zberu (prostredníctvom nich budú stanovené minimálne požiadavky na infraštruktúru triedeného zberu odpadu v meste).

  • Smernica o obaloch a odpadoch – EHS 94/62/ES, ako aj ďalšie, ktoré zaväzujú SR do roku 2020 zhodnocovať min. 50 % hmotnostných komunálneho odpadu a min. 70 % hmotnostných stavebného a demolačného odpadu,

 

Tabuľka na str. 7 a v prílohe č. 1 bez poznania cieľov odpadového hospodárstva, aktivít a uplatnených nástrojov, ekonomických výpočtov a vysvetliviek k týmto výpočtom,  je preto irelevantná. Mám za to, že žiadny poslanec MsZ Liptovský Mikuláš nedokáže posúdiť, bez poznania vyššie uvedených špecifík, jej relevantnosť.     

4)

Poplatok za drobný stavebný odpad: Príslušnú problematiku rieši „usmernenie“ z dňa 18.11.2015:

https://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/usmernenie-dso.pdf

Podľa § 81 ods. 20) je obec povinná zaviesť množstvový zber stavebného odpadu (v zmysle európskej legislatívy – „znečisťovateľ platí“).

Tým, že mesto Liptovský  Mikuláš neuskutočnilo predmetnú zmenu v príslušných VZN (VZN o miestnych daniach a poplatkoch za odpady, VZN o komunálnych odpadoch a drobných stavebných odpadoch) porušuje v tejto chvíli platný zákon o odpadoch.          

Poslanci MsZ Liptovský Mikuláš mali z navrhovaného VZN vyňať predmetnú zmenu a hlasovať len o tejto zmene. Vzťahovanie hlasovania poslancov MsZ Liptovský Mikuláš k celému návrhu an block je právne irelevantné a neoprávňuje mesto Liptovský Mikuláš porušovať platné znenie zákona o odpadoch.

5)

Porovnávanie vyrúbených poplatkov za drobné stavebné odpady (DSO) v jednotlivých mestách (str. 5) je vecne irelevantné.      

Každá obec má právo, po zvážení všetkých nákladových a logistických východísk nakladania s DSO, stanoviť poplatok za DSO v intervale 0,015 až 0,078 € /kg.

Vplyv na príjmovú časť rozpočtu, aj vzhľadom k tomu, že príliš vysoký poplatok za DSO môže viesť  k vytváraniu nelegálnych skládok odpadov a zvyšovaniu nákladov na ich odstraňovanie, pokladám za zanedbateľný.

6)

Porovnávanie vyrúbených poplatkov za odpady v jednotlivých mestách  (od 15,99 €/rok/osoba v Liptovskom Hrádku po 31,75 €/rok/osoba v Trenčíne) pokladám za vecne irelevantné.

Každé mesto má jedinečné a špecifické podmienky odpadového hospodárstva - zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania odpadov ... a tým diametrálne odlišné nákladové kalkulácie.

Poplatok za odpady má vždy reflektovať miestne podmienky, a to aj z hľadiska verifikovateľných cieľov  odpadového hospodárstva v obci.

7)

Úľavy z poplatku za komunálny odpad: Podľa údajov z „elektronickej verejnej správy“  žilo na  území mesta Liptovský Mikuláš k dnešnému dňu 31 534 obyvateľov a podľa predloženej  analýzy (str. 8) 20 180 osôb malo poskytnutú úľavu z poplatku za odpady vo výške 30 až 100 % z ročného poplatku t. j. ide o 63,99 % obyvateľstva mesta (10,52 % obyvateľov mesta sú ŤZP!!!).

Rozsah zliav pokladám za neúnosný, ale aj po ich navrhovanej úprave s minimálnym vplyvom na príjmovú časť rozpočtu odpadového hospodárstva (24 613,00 €).

 

8)

Materiál „Analýza miestnych daní a poplatkov“ nekvantifikuje dlhy obyvateľov a právnických osôb, ktoré vznikli  nezaplatením poplatkov za odpady a drobné stavebné odpady, príčiny týchto dlhov a príčiny neskorého  a málo dôrazného vymáhania týchto dlhov ...    

9)

Tabuľka na str. 7 a v prílohe č. 1 bez poznania cieľov odpadového hospodárstva, aktivít a uplatnených nástrojov, ekonomických výpočtov a vysvetliviek k týmto výpočtom,  je  irelevantná. Mám za to, že žiadny poslanec MsZ Liptovský Mikuláš nedokáže posúdiť, bez poznania vyššie uvedených špecifík, jej relevantnosť.     

Bez podrobnej kalkulácie nie je možné zistiť napr. efektívnosť prevádzky zberných dvorov,  zvozu zeleného odpadu, prevádzky kompostoviska (a využitia kompostu) ... efektívnosť zvozových trás a početnosť vývozov, vyťaženosť áut ... , nie je možné zistiť čo sa skrýva za položkami ako napr. „Transfer VPS – všeobecný materiál“ ...          

Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadov na skládke odpadov uzatvorená medzi spoločnosťou Brantner Fatra, s. r. o., Martin a mestom Liptovský Mikuláš predpokladá ročné plnenie vo výške 520 219,90 €, pričom z tabuľky na str.7 a  prílohy č. 1 nie je možné zistiť za ktorými položkami sa toto plnenie skrýva.

Ďalej, VPS Liptovský Mikuláš zabezpečujú zvoz komunálneho odpadu a separovaného zberu z cca  20 obcí Liptova. Z rozpočtu nie je možné zistiť efektívnosť vynaložených nákladov, relevantnosť a adekvátnosť príjmov od obcí v kontexte nákladov.

Z hľadiska príjmov (str. 7) nepoznajúc kvantifikáciu cieľov odpadového hospodárstva v jednotlivých rokoch, množstva vytriedeného odpadu aj v kontexte množstva následne zneškodneného odpadu, zmluvných podmienok dohodnutých s OZV ... nie je možné relevantne kalkulovať príjmy odpadového hospodárstva a vypočítať efektívnu výšku poplatku za odpady vzťahovanú k obyvateľstvu a právnickým osobám.

10)

Zásadný posun v odpadovom hospodárstve nastane až v momente, ak mesto bude mať kvalitnú víziu a logistiku  odpadového hospodárstva.

-  Zaviesť zber biologický rozložiteľných odpadov, vrátane kuchynských odpadov, v celom meste. Na sídliská umiestniť  1 100 l kontajnery a každému rodinnému domu odovzdať  120 l  nádobu určenú k zberu tejto komodity.  Vybudovať  vlastnú fermentačnú jednotku  alebo zhodnotenie BRO riešiť v Liptovskom Hrádku,  ktoré už v tejto chvíli disponuje touto technológiou.  

- Všetkým rodinným domom odovzdať 120 litrové kontajnery:  modrý kontajner na papier (vývoz raz za 2 mesiace), zelený na sklo (vývoz raz za rok), žltý na plasty, kovy, viacvrstvové kombinované obaly  (vývoz raz mesačne). V druhom roku vývozy upraviť podľa skutočnej naplnenosti v nábehovom období.  120 l nádobu na komunálny odpad (KO) , v ktorej sa budú nachádzať nevyseparované zložky, nevyviesť, tak ako sa to bežne robí v západnej Európe  a riešiť to sankciami. Pri dôslednom triedení sa môže znížiť frekvencia odvozu KO od rodinných domov na 2-krát mesačne. Prejsť na množstvový poplatkový systém  (= znečisťovateľ platí).

-  Doplniť kontajnery na sídliskách, ohradiť  všetky stojiská a zaviesť do nich čipový prístupový systém (čip majú len obyvatelia príslušnej bytovky). Realizovať školenia  pre dôverníkov,  dôsledne kontrolovať kvalitu triedenia  na príslušných stojiskách a vyvodzovať konzekvencie. Prejsť na množstvový poplatkový systém.

- Kampaň smerovať k odkomunikovaniu: čo sa ako triedi, k myšlienke „systém generálneho pardonu končí“, k propagácii zberných dvorov a k zvýrazňovaniu položiek, ktoré obyvatelia  akosi nevedia triediť (nebezpečné odpady, kovy – plechovky od piva ... ).

- Na území mesta dôsledne pracovať  a kontrolovať podnikateľské subjekty, ktoré sú povinné odpad taktiež triediť.      

- Zaviesť dôsledný boj s ľuďmi, ktorí vytvárajú nelegálne skládky  (fotopasce, kto oznámi páchateľa a usvedčí ho, odpustíme mu ročný poplatok za odpady, kontroly MsP v záhradkárskych  osadách ...).

 

ZÁVER

Materiál „Analýza miestnych daní a poplatkov“ odporúčam poslancom MsZ Liptovský Mikuláš neschváliť.

V časti „poplatok za komunálny odpad“ vypočítať tento poplatok na základe akceptovania všetkých cieľov odpadového hospodárstva SR vyznačených v bode 2 tohto stanoviska a ich prenosu do komunálnej politiky, predloženia podrobnej kalkulácie príjmov a výdavkov v kontexte stanovenia jasných cieľov pre zhodnocovanie a zneškodňovamie odpadov v meste  Liptovský Mikuláš (zberovej oblasti  VPS Liptovský Mikuláš), a to pre jednotlivé roky 2016 – 2020 (povinnosť zhodnocovať min. 50 % KO a min. 70 % stavebných a demolačných odpadov).     

V časti „poplatok za drobný stavebný odpad“ odporúčam separátne hlasovanie o tomto bode, aby sa dosiahol súlad VZN o miestnych daniach a poplatkoch za odpady so zákonom o odpadoch. Túto zmenu uplatniť aj vo VZN o odpadoch a drobných stavebných odpadoch (odporúčam v rámci veľkej novely tohto VZN, ktorá by reflektovala všetky zásadné zmeny v zákone o odpadoch platné od 01.01.2016).

Uskutočniť zásadné zmeny v odpadovom hospodárstve v meste Liptovský Mikuláš (bod 10 tohto stanoviska). 

 

V Liptovskom Mikuláši, 12. 4. 2016
 

Mgr. Rudolf PADO

Predseda a projektový manažér OZ TATRY

 

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Žiadne potraviny a autobus raz za týždeň. Okraj kraja, na ktorý sa zabudlo

Ľudia v Prešovskom samosprávnom kraji o práci župana veľa nevedia. Trápia ich najmä cesty a nezamestnanosť, ale aj životné prostredie.

EKONOMIKA

Sagan či Hantuchová sa budú plateniu daní vyhýbať ťažšie

Ministerstvo chce zabrániť presunu ziskov.


Už ste čítali?